YATAY GEÇİŞ NEDİR?

1. TC. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

 

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.


• SAT 1 (Minimum 1000 puan)

• ACT (Minimum 21 Puan)

• Abitur

• Fransız Bakaloryası

• GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

• Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)

• Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

• İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.


Üniversite içinde yatay geçiş yoluyla kabul ve intibak

 

-Fakülte öğrencileri kendi fakülteleri içinde ya da diğer fakültelerdeki başka bir programa yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

-Üniversite içinde bir öğrencinin başka bir programa yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için kayıtlı bulunduğu programda:

-Hazırlık sınıfı dışında, kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programında, yarıyıl sistemine göre eğitim yapan birimlerde en az bir yarıyıl, yıl sistemine göre eğitim yapan birimlerde en az bir yıl öğrenim görmüş olması,

-Bulunduğu programda almış olduğu derslerin genel not ortalamasının en az % 60 ya da 4.0 üzerinden 1.5 olması,

-Bulunduğu programda disiplin cezası almamış olması,
Bulunduğu programda almış olduğu derslerden, geçiş için başvuracağı programa uygun olanlarını başarı ile tamamlamış olması,
-Okumuş olduğu her yarıyıl başına, YÖK tarafından okutulmaları zorunlu tutulan dersler dışında, geçiş kredisi verilebilecek en az 6 kredilik dersinin bulunması,

-Yatay geçiş kredisi verilerek transfer edilen derslerin ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
İlgili yönetim kurulları Üniversite içinden yatay geçiş için yukarıda sıralananlara ek koşullar belirleyebilir. Başvurular yatay geçiş yapılacak birimin kontenjanı ve yukarıda belirtilen koşullar dikkate alınarak sıralanır ve ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

 


2.YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

 

-Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan ve YÖK tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

 

-Yatay geçişler, her akademik yılda Üniversitenin ilan ettiği kontenjanlar dahilinde yapılır.
Geçiş başvuruları, Üniversitenin en erken 1. yarıyılın sonunda (yurtdışı için 1. yılın sonunda), en geç 7. yarıyılın başında yapılır. Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfın birinci yarıyılında ve yaz okulunda geçiş yapılamaz.

 

-Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kurumda almış olduğu tüm derslerden başarılı olması (F GEÇMEZ notu olmamalıdır) ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 1,50 veya veya Üniversite Senatosunun 16 Şubat 2006 tarih ve 2006/2-2 (2) sayılı kararıyla belirlenen eşdeğer notun alınmış olması şarttır.

 

-Yatay geçiş için, YÖK tarafından denkliği tanınmış yükseköğretim kurumunda öğrenim görülen her yarıyıl için, 2547 sayılı kanunun 5. maddesinin ı bendinde belirtilen dersler dışında, en az 6 kredilik geçiş kredisi oluşturacak derslerin her birinden CC notu veya Üniversite Senatosunun tarih ve kararıyla belirlenen eşdeğer notun alınmış olması koşulu aranır.

 

-Transfer edilen derslerin öğretim dilinden farklı bir dilde alınmış olması halinde, transfer edilen ders kredisi o bölümün mezuniyete temel teşkil eden derslerinin dörtte birini geçemez.

 

-Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde sıralama, adayların geldikleri programdaki not ortalaması, geçiş kredisi ve halen kayıtlı oldukları programa girerken elde ettikleri giriş puanı dikkate alınarak yapılır.

 

-Geldiği yükseköğretim kurumunda kayıtlı bulundukları son dönemin bitiminden itibaren bir yarıyıldan fazla süre geçmiş olanlar ile bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.


İlgili yönetim kurulları, ayrıca özel koşullar belirleyebilir.

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org