YABANCI ÖĞRENCİ YÖK DENKLİK MÜRACAATI

Yabancı Uyruklular İçin
Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler


1. Uyruğunda bulunulan ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi fotokopisi veya Pasaportun kimlik bilgilerini gösterir sayfa fotokopisi

2. Denklik Başvuru Formu (Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.)

3. Lise eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise;

• Lise diploması aslı veya
• Lise diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti

4. Lise eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise;

• "Lise Denklik Belgesi" nin aslı veya,
• "Lise Denklik Belgesi" nin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti

(Söz konusu belge yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliklerinden, Türkiye'de ise İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilir.)

*Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla çalışacaklar ile kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacak yabancı uyruklu araştırmacılardan Lise Denklik Belgesi istenmez.

5. Tanıma ve/veya Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

6. Tanıma ve/veya Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

7. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren not çizelgesi

8. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren not çizelgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

9. Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı

10. Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki'nin (diploma supplement) noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
* Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge

11. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı

12. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı'nın noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

13. Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı

14. Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

15. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı

16. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

17. Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge

18. Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının fotokopisi

19. Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına tanıma veya denklik başvurusunda bulunabilmeleri için uyruğunda bulundukları ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi ibraz etmeleri ve yukarıdaki belgelere ek olarak aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmaları gerekir:

a) Türkiye'de çalışacak yabancı uyrukluların, istihdam edilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara başvurduklarını belgelemeleri

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemeleri

c) Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla istihdam edilenlerin veya edileceklerin onaylı sözleşme örneğini belgelemeleri,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma geliştirme projeleriyle söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilen uluslararası programlar veya Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında yer alan projelerde çalışacakların bu durumu belgelemeleri

20. Denklik başvurusu esnasında teslim edilecek tüm belgelerin fotokopisi


Diploma Tanıma ve Denklik Başvuruları için 150 TL başvuru ücreti alınmaktadır.


YÖK DENKLİK HESABI
Ziraat Bankası
Hesap Numarası: 5386419-5033
IBAN: TR130001002533053864195033


UYARI

1. 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan'dan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir.

2. Irak'taki yükseköğretim kurumlarından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunacak adaylar, başvuru sırasında Diploma ve Transkriptlerinin renkli fotokopilerini ibraz edecektir.

3. Eczacılık alanından mezun olarak Kurulumuza diploma denklik başvurusunda bulunanlardan ilgili mevzuat gereğince Türkiye'de Eczacılar Odasına kayıtlı bir eczanede 1(bir) ay staj yaptıklarına dair Staj Belgesi istenmektedir. Staj yapmış adayların denklik başvurusu yaparken bu belgeyi ibraz etmeleri yararlarına olacaktır.

4. Kurulumuza ibraz ettiniz belge asılları denklik işlemleri sonuçlandığında başvuru sahibine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekiline teslim edilir.

5. Başvuru sırasında Yükseköğretim Kuruluna verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

6. Başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenlere bu belgelerin tamamlanması için otuz gün süre verilir. Eksik belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde denklik başvurusu geçersiz sayılır.

7. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan "Okul Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.

8. İhtiyaç duyulması hâlinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir.Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Müracaat Ofisi - Bilkent/ANKARA

 

BİLGİ İSTEK FORMU
Global Merkez Ofis İletişim Bilgileri ;
Adres: Ankara (Merkez) :Tunalı Hilmi Cad. NO: 94/18 Kavaklıdere/Çankaya /ANKARA
Telefon: +90 312 428 43 03
E-mail: info@usawat.com
Cep telefonları: 0 546 946 94 95 | 0 506 601 30 35 | 0 555 299 13 80

  • Slider Resim 1
  • Slider Resim 2
Office Mobile Numbers

0 555 299 13 80
0 535 730 71 44
0 546 946 94 95
0 506 601 30 35
Numbers

0(312) 428 43 03 PBX
Fax: 0(312) 428 36 16
Tunalı Hilmi Caddesi 94 / 18 Ankara

www.usawat.com www.azerbaycanuniversite.net www.avrupaeğitimi.com www.turkeywat.com www.globaluniversitebul.com www.globaldanismanlik.org www.globaltr.org